ซอฟต์เเวร์เเปลสะกดมือไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรโรจน์ วิรัชพงศานนท์, ปภังกร นิลอรุณเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภพณิพิฐ สิงห์ปรุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายกับ

บุคคลทั่วไปที่ไม่รู้ภาษามือ จึงเกิดเเนวคิดในการพัฒนาซอฟต์เเวร์แปลสะกดนิ้วมือไทย เพื่อใช้ในการแปลภาษา

มือไทยเเบบสะกดนิ้วมือเป็นอักษรเรียบภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โมดูลกล้องควบคู่กับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ในการตรวจจับจุด ข้อต่อต่าง ๆ ทั้ง 21 จุดบนมือทั้ง 2 ข้างในลักษณะ 2.5 มิติ จากนั้นใช้

อัลกอริทึมตรวจจับท่าสะกดนิ้วมืออเมริกันแยกชนิดของท่าสะกดนิ้วมือแล้วเขียนลงตัวแปลสายอักขระ แล้วนำ

โค้ดที่ได้มาเข้าสู่อัลกอริทึมสำหรับสะกดนิ้วมือต่อเนื่อง เพื่อให้ออกมาในรูปแบบของข้อความเรียบภาษาไทย

โดยจากผลการทดสอบ ซอฟต์เเวร์ที่ทางคณะผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้นนั้น สามารถแปลสะกดนิ้วมือไทยได้ ในรูป

เเบบของตัวอักษร 42 ตัว (ยกเว้น “ฃ” และ “ฅ”) สระ 22 ตัว (ยกเว้น “อึ” และ ”อือ”) เเละวรรณยุกต์ อีก

4 ตัว รวมเป็น 66 ตัวอักษรนั้น มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเฉลี่ยอยู่ที่ 89.38 % ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดทำ

ตั้งไว้ และสามารถนำไปพัฒนาเป็นโปรเเกรมฝึกสอนสะกดนิ้วมือไทย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

ซอฟต์แวร์แปลภาษามือไทยแบบ thsl