ตู้อบทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยพล คำอิ่ม, ลภัส สกุณา, เนกศ์ งานโภคิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาภรณ์ ตาปนานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน มีทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด เสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิกายต่ำเป็นจำนวนมาก ไม่เว้นแม้แต่ตอนเดินทางไปโรงพยาบาลเช่นกัน ทางคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาตู้อบทารกที่ใช้ป้องกันภาวะนี้ ให้มีความสะดวก ราคาถูก และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยใช้ไม้อัดเป็นโครงและอะคริลิคเป็นฝากล่อง ซึ่งจะมีตัวให้ความร้อนอยู่ข้างใต้ที่จะควมคุมอุณหภูมิอย่างรัดกุม และให้ทารกนอนอยู่ด้านบนอย่างปลอดภัย จากการตรวจสอบโดยนำเซ็นเซอร์มาวางแทนส่วนต่างๆ ของร่างกาย พบว่าตัวเครื่องมีประสิทธิภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรัดกุม แต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องน้ำหนักของเครื่องบ้างเล็กน้อย