ชนิดของน้ำตาลที่มีประสิทธิภาพในการกันการคล้ำของแอปเปิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตินันท์ สุจริตกุล, วรวลัญช์ พละการ, ปัญญวัฒน์ วิภาสสุชานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนพันธ์ สิงห์สวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันได้มีคนที่ชอบรับประทานแอปเปิลจ่านวนมาก และได้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การถวาย

พระ ใน งานบุญต่างๆ แต่ถ้าเกิดทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณหนึ่งจะเกิดสีคล้่าขึ้น ท่าให้ไม่น่ารับประทาน แต่วิธี

ทั่วไป อย่างการใช้น้่าเกลือ และการใช้น้่าส้มสายชูในหมู่พ่อค้าแม่ค้า อาจจะไม่ได้ใช้ในทุกสถานการณ์

คณะผู้จัดท่าจึงได้ท่าโครงงานนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคแอปเปิลในการเพิ่มทางเลือกในการชะลอ

การเปลี่ยนสีของเนื้อแอปเปิล โดยคณะผู้จัดท่าได้ใช้น้่าตาลที่พบได้โดยทั่วไป ได้แก่ น้่าตาลทรายขาว น้่าตาล

ทรายแดง และ น้่าตาลมะพร้าว