การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานจากปัสสาวะด้วยสารสกัดจากดอกชบาแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิศ ยิ้มสุด, ธวัลรัตน์ สมบูรณ์โชคดี, ภาณุวัชร แซ่กอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยทิพย์ อินทรโชติ, ปพน ธรรมวสุพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวินิจฉัยโรคเบาหวานสามารถทำได้เบื้องต้นจากการตรวจปัสสาวะ ซึ่งมีน้ำตาลกลูโคสปนออกมากับปัสสาวะ เกิน 25 mg/dL โครงงานนี้จึงสนใจตรวจโรคเบาหวานจากปัสสาวะด้วยสารสกัดจากดอกชบาแดงเพื่อเป็นการคัดกรองขั้นต้นว่าตนเองเข้าข่ายเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ ด้วยอินดิเคเตอร์ธรรมชาติจากดอกชบาแดง ที่เปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดงจากสีเขียว ในสถา‍วะที่เป็นกรด จะสามารถบ่งชี้ถึงการมีน้ำตาลปนในปัสสาวะได้ การศึกษานี้จึงมุ่งมั่นที่จะหาทางเลือกในการตรวจโรคเบาหวานด้วยสารสกัดจากดอกชบาแดง ร่วมกับการ‍ออกซิไดซ์น้ำตาลกลูโคสด้วยด่างทับทิมและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยออกแบบการทดลองเพื่อหา Detection Limit ของวิธีการทดสอบหาน้ำตาลในปัสสาวะทั้งแบบที่มีและไม่มีการออกซิไดซ์จากด่างทับทิมหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เทียบกับวิธีทดสอบด้วยสารละลายเบเน‍ดิกซ์ หลังจากทราบค่า Detection Limit แล้ว จึงทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการ‍ทดสอบ ได้แก่ปริมาณของสารสกัดจากชบา ปริมาณและความเข้มข้นของสารละลายด่างทับทิม และปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ รวมไปถึงออกแบบขั้นตอนการตรวจโรคเบาหวานเพื่อให้ง่ายแก่ประชาชนทั่วไป ให้สามารถทำตามได้เองที่บ้าน