การคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายพลาสติกพอลิแลกไทด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพิชชา เพชรกำเนิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หฤทย์ อันไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ จะคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายพลาสติกพอลิแลกไทด์ ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพชนิดหนึ่งที่เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลาย มีการนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น แก้วน้ำ หรือ หลอดพลาสติก โดยนำตัวอย่างดินที่ผ่านการฝังของพลาสติกพอลิแลกไทด์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ มาศึกษา เริ่มคัดแยกเชื้อโดยการเลี้ยงเชื้อบนอาหารแข็ง CFMM ที่มี PLA เป็นแหล่งคาร์บอน เมื่อเชื้อเจริญเติบโตจึงแยกให้เชื้อบริสุทธิ์และนำไปศึกษาต่อไป โดยจะวัดประสิทธิภาพการย่อยสลายจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Standard Plate Count) และตรวจสอบลักษณะของพลาสติกภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)