การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าถนอมอาหารยับยั้งเชื้อสเเตปพิโลคอคคัส ออเรียสด้วยคอนเดนส์แทนนินจากเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา มณีแจ่มใส, นันทสัณห์ อรุณพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรชัช จันทร์ทองพูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผ้าถนอมอาหารยับยั้งเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส ด้วยคอนเดนส์แทนนินจากเปลือกมังคุด มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสกัดสารแทนนินออกจากเปลือกมังคุด 2) เพื่อตรวจสอบชนิดของแทนนิน 3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแทนนิน 4) เพื่อหาอัตราส่วนในการขึ้นรูปผ้าถนอมอาหาร ทําการทดลองโดยแบ่งเป็นสี่การทดลอง การทดลองที่หนึ่งคือการสกัดสารแทนนิน การทดลองที่สองคือการตรวจสอบชนิดของแทนนิน การ ทดลองที่สามคือการทดสอบประสิทธิภาพของคอนเดนซ์แทนนิน การ ทดลองที่สี่คือการหาอัตราส่วนระหว่างบีแว๊กซ์และคอนเดนส์แทนนิน