การศึกษาค่าคาดหวังเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยใต้ดินและความคุ้มค่าในการซื้อสลากออมทรัพย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานิตา หนูเอี่ยม, ปณิศรา นิลรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบค่าคาดหวังของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน สลากออมทรัพย์ ผลการศึกษา พบว่า

1.ค่าคาดหวังของเลขโต๊ดมีมากที่สุดและมีโอกาสในการถูกมากกว่าการซื้อเลขเต็งและเลขโต๊ดชุด

2.จำนวนเงินของหวยใต้ดินที่ทำให้ค่าคาดหวังของเลขโต๊ดมีค่าเท่ากับค่าคาดหวังของเลขเต็งนั้นมีค่าเท่ากับ 6,050 บาท ต่อราคา 5,000 บาท

3.จำนวนเงินที่ได้รับต่อปีของการซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารออมสินในกรณีจำนวนเงินที่ได้รับต่อปีเท่ากับสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ได้รับต่อปีของสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Abstract

The objectives of this project were to study and compare the expectation of the Government Lottery, Underground Lottery and Savings Lottery. The results showed that

  1. Expectation of Tode numbers occupied the greatest amount and most probability to win than buying Teng numbers and Tode set numbers.

  2. The amount made expectations of Tode set numbers equal expectations of Teng numbers is 6,050 baht per price of 5,000 baht.

  3. The amount per year of Savings Lottery of Government Savings Bank which received (in case of the amount that earned was equal to the Savings Lottery of Government Housing Bank) was more than the amount that can be earned of Savings Lottery of Government Housing Bank per year.

Keyword: Expectation, Government Lottery, Underground Lottery, Saving Lottery (Government Housing Bank and Government Savings Bank)