การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คและผักสลัดเรดโอ๊คจากการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรศยา ทองทา, วรินทร สิงหา, มนสิชา เจริญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุมินตรา สุวรรณพันธุ์, เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“กระแสรักสุขภาพ” กําลังเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศ ตัวอย่างที่เห็นชัดคือการเลือกบริโภคผักออร์แกนิคที่มีความปลอดภัย สด สะอาด โดยมีรายงานปี 2564 ที่ผ่านมาตลาดอาหาร และ เครื่องดื่มออร์แกนิคโลกมีมูลค่ากว่า 2.21 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าเกษตรประเภทผักผลไม้ของ ไทยนั้นสามารถส่งออกและสร้างรายได้ราว 3.6 พันล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 11.7%(thebusinessplus, 2566)

ผักสลัดกรีนโอ๊ค ผักสลัดเรดโอ๊คสามารถมีวิธีการปลูกได้หลายวิธี เช่น การปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์และการปลูกในดิน โดยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์จะดีกว่าการปลูกในดิน เนื่องจากภายในดินอาจเกิดการปนเปื้อนสารพิษ เชื้อโรค และแบคทีเรียโดยขั้นตอนแรกของการปลูกผักสลัดชนิดนี้เริ่มจากการเพาะเมล็ดต้นกล้า ก่อนนําไปปลูกในโรงเรือน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเพาะเมล็ด คือ เมล็ดผักมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ และใช้ระยะเวลามากในการเพาะเมล็ด ทางคณะผู้จัดทําจึง พยายามคิดค้นเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว จากการสืบค้นข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การนําเมล็ดผักสลัดไปกระตุ้นโดยกระแสไฟฟ้าทําให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นคณะผู้จัดจําจึงได้จัดทําโครงงานศึกษาเรื่องการกระตุ้นพืชด้วยกระแสไฟฟ้าต่อประสิทธิภาพ การงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดผักสลัด 2 ชนิด ได้แก่ เมล็ดกรีนโอ๊ค และเมล็ดเรดโอ๊ค และทำการทดลองโดยผักสลัดแต่ละชนิดในชุดการทดลองแรกนับเมล็ดผักใส่บีกเกอร์ละ 20 เมล็ดจำนวน 7 บีกเกอร์บีกเกอร์ที่ 1 ไม่กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า บีกเกอร์ที่ 2 – 7 กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 1.5, 3, 4.5, 6, 9 และ12 โวลต์ตามลำดับใช้เวลาในการกระตุ้น 10 นาที และทำซ้ำจนครบ 5 ชุดการทดลอง หลังจากนั้นเก็บและคำนวณข้อมูลการงอกของเมล็ดผักสลัด