การหาพื้นที่ใบไม้โดยการใช้fractalเพื่อหาปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของใบไม้แต่ละชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยรัตน์ พุฒวงศ์สกุล, อันนา ตรีพงษ์, ณิชชา อรหันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อากาศเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิต ในปัจจุบันจำนวนต้นไม้และป่าไม้ในโลกได้ลดจำนวนลงไปอย่างมาก ทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในโลกเพิ่มมากขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่าง

ทางคณะจัดทำโครงงานจึงจัดทำโครงงาน ที่เกี่ยวกับการหาปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จากการสังเคราะห์แสงของใบไม้ โดยการหาพื้นที่ของใบไม้โดยการใช้คณิตศาสตร์ในเรื่องของ fractal เป็นการนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ และหาปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยการใช้เทคโนโลยีคือบอร์ด arduino โดยการศึกษาครั้งนี้เราจะนำใบไม้ของต้นไม้แต่ละชนิดที่เราเลือกมาโดยลักษณะของใบแตกต่างกันไป เช่น เฟื่องฟ้า ใบเตย ต้นมะปราง เป็นต้น