อุปกรณ์การป้องกันและการแจ้งเตือนการเกิดโรคฮีทสโตรก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เหมหงษ์ ไชยะนาม, จิราภรณ์ วรรณทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุรนันท์ คำบัวพา, ประชา ปิ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สาขาประยุกต์ เรื่อง Body Temperature Water Indicator ( BTWI ) อุปกรณ์การป้องกันและการแจ้งเตือนการเกิดโรคฮีทสโตรก เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นจากการเกิดโรคฮีทสโตรกด้วยสาเหตุที่ ไม่รู้ถึงอาการก่อนเกิดโรคฮีทสโตรก หรือการได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นและจัดทำโครงงาน เรื่อง Body Temperature Water Indicator ( BTWI ) อุปกรณ์การป้องกันและการแจ้งเตือนการเกิดโรคฮีทสโตรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างนวัตกรรม Body Temperature Water Indicator ( BTWI ) อุปกรณ์การป้องกันและการแจ้งเตือนการเกิดโรคฮีทสโตรก 2) ทดสอบประสิทธิภาพ Body Temperature Water Indicator ( BTWI ) อุปกรณ์การป้องกันและการแจ้งเตือนการเกิดโรคฮีทสโตรก ได้ดำเนินการโดยการประดิษฐ์ นวัตกรรม Body Temperature Water Indicator ( BTWI ) อุปกรณ์การป้องกันและการแจ้งเตือนการเกิดโรคฮีทสโตรก จากนั้นทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน คือ 1) ระบบแสดงเวลา ชีพจร อุณหภูมิ สถานะการทำงาน ผ่านจอ OLED 2) ระบบการแจ้งเตือนผ่าน Buzzer และ Line Notify เมื่อเกิดการล้มตัวของผู้ใช้งาน 3) ระบบการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify เมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนด 4) ระบบการแจ้งเตือนเสียงผ่าน Buzzer เมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนด 5) ระบบการแจ้งเตือนแสงผ่าน จอ OLED เมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนด 6) ระบบการแจ้งเตือนเสียงผ่าน Line Notify เมื่อมีชีพจรสูงกว่าค่าที่กำหนด 7) ระบบการแจ้งเตือนเสียงผ่าน Buzzer เมื่อมีชีพจรสูงกว่าค่าที่กำหน 8) ระบบการแจ้งเตือนแสงผ่าน จอ OLED เมื่อมีชีพจรสูงกว่าค่าที่กำหนด

ซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า 1) ระบบแสดงเวลา ชีพจร อุณหภูมิ สถานะการทำงาน ผ่านจอ OLED คิดเป็นร้อยละ 83.33 2) ระบบการแจ้งเตือนผ่าน Buzzer และ Line Notify เมื่อเกิดการล้มตัวของผู้ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 90 3) ระบบการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify เมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 90 4) ระบบการแจ้งเตือนเสียงผ่าน Buzzer เมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 86.67 5) ระบบการแจ้งเตือนแสงผ่าน จอ OLED เมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 86.67 6) ระบบการแจ้งเตือนเสียงผ่าน Line Notify เมื่อมีชีพจรสูงกว่าค่าที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 90.00 7) ระบบการแจ้งเตือนเสียงผ่าน Buzzer เมื่อมีชีพจรสูงกว่าค่าที่กำหน คิดเป็นร้อยละ 90 8) ระบบการแจ้งเตือนแสงผ่าน จอ OLED เมื่อมีชีพจรสูงกว่าค่าที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 90

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นวัตกรรม Body Temperature Water Indicator ( BTWI ) อุปกรณ์การป้องกันและการแจ้งเตือนการเกิดโรคฮีทสโตรก ตอบสนองต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง