อุปกรณ์การกรองไมโครพลาสติกเพื่อลดการปนเปื้อนในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทยาภรณ์ ศรีมุงคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุรนันท์ คำบัวพา, ประชา ปิ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 จนถึงปัจจุบันได้มีรายงานการเพิ่มขึ้นจำนวนมากของการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกสู่ระบบนิเวศเกิดจากการทิ้งน้ำเสียจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม ไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กเหล่านี้มักจะหลุดลอดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียเนื่องจากมีขนาดเล็กมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงได้วางแผนและออกแบบอุปกรณ์การกรองไมโครพลาสติกเพื่อลดการปนเปื้อนในน้ำ และมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ำก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีการกรองทั้งหมด 4 ขั้นด้วยกัน ในขั้นที่ 1 เป็นการกรองของเสียที่มีขนาดใหญ่ออกด้วยเทคนิค Sieve Filtration ขั้นที่ 2 เป็นการกรองไมโครพลาสติกขนาดใหญ่และอนุภาคแขวนลอยโดยการกรองด้วยเทคนิคSand Filtration ในส่วนของขั้นที่ 3 และ 4 นั้น คือการกรองด้วยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตรเพื่อดักจับไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตรได้โดยใช้เทคนิค Micro Filtration และเทคนิค Ultra Filtration