การศึกษาหาอัตราส่วนของปุ๋ยหมักจากปัสสาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักเรดโอ๊ค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร สอนตะพาน, น้ำมนต์ สายสูง, ดนุสรณ์ พิละไพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์