ถ้วยจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดาริกา เรียนพิมพ์, เมฆนาม สวัสดิ์พงษ์, ประภาสิริ ทองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพัฒน์ ทับไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในัจจุบันถ้วยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้งานแต่ละมื้อของมนุษย์ และถ้วยในปัจจุบันอาจมีสารเจอปนและอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเลือกที่จะศึกษาวิธีการทำถ้วยที่มาจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยและอาจสามารถนำมาต่อยอดเป็นรายได้เสริมได้