รูปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสนา สายสิทธิ์, วัชราภรณ์ ปัฐพี, เสาวลักษณ์ เกตุวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพัฒน์ ทับไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษา เรื่องรูปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้มของแสงจสกโคมไฟรูปทรงต่างๆทั้งสามรูปทรงคือ โคมไฟรูปทรงกลม รูปทรงสามเหลี่ยม และรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ผลิตจากถ้วยทรงกลมสีขุ่น มีวิธีดำเนินการดังนี้ นำถ้วยพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นรูปทรงกลม,รูปสามเหลี่ยม และรูปทรงสี่เหลี่ยม จากนั้นนำรูปทรงที่ได้นำมาประกอบเป็นโคมไฟ แล้วดำเนินการทดสอบโดยการนำโคมไฟรูปทรงกลม รูปทรงสามเหลี่ยม และรูปทรงสี่เหลี่ยม มาทดสอบความเข้มของแสง พร้อมทั้งบันทึกผลการทดสอบ

ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ความเข้มของแสงที่ส่องผ่านออกมาจากโคมไฟรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่ในระดับมาก

ซึ่งมีความเข้มหรือความสว่างของแสงมากกว่าโคมไฟรูปทรงอื่นๆรองลงมาคือโคมไฟรูปทรงสามเหลี่ยมที่มีความเข้มหรือความสว่างของแสงระดับน้อยและโคมไฟรูปทรงกลมมีความเข้มหรือความสว่างของแสงระดับน้อย