การเปรียบเทียบแผ่นกันเสียงและดูซับเสียงจากเส้นใยของ เปลือกทุเรียน เปลือกมะพร้าว และเปลือกข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ระพีพัฒน์ ศุภโกศล, ปัณณวิชญ์ ขาวเลิศ, อธิบดี เค้าทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพัฒน์ ทับไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบแผ่นกันเสียงและดูซับเสียงจากเส้นใยของ เปลือกทุเรียน เปลือกมะพร้าว และเปลือกข้าวโพด จัดทำเพื่อดูดซับเสียงที่มาจากภายนอกห้องและป้องกันเสียงจากภายในห้องสู่ภายนอกห้อง และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงของเส้นใยแต่ละชนิด

โดยแผ่นดูดซับเสียงเป็นวัสดุที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถนำมาใช้ในการดูดซับเสียงจากภายนอกแล้วยังสามารถช่วยป้องกันเสียงไม่ให้ออกจากห้องได้อีกด้วย ซึ่งแผ่นดูดซับเสียงนั้นเป็นวัสดุที่หาซื้อได้ยากและมีราคาแพง ทั้งนี้ผู้จัดทำจึงได้คิดหาวิธีในการทำแผ่นดูดซับเสียงจากวัสดุธรรมชาติและได้เล็งเห็นเส้นยากเปลือกผลไม้ เนื่องจากผลไม้บางชนิดเมื่อจะรับประทานก็ต้องแกะเปลือกที่ห่อหุ้มออก ซึ่งเปลือกที่แกะออกมานั้นจะไม่มีประโยชน์จำเป็นต้องทิ้ง ผู้จัดทำจึงคิดนำเอาเปลือกผลไม้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยได้นำเอาเปลือกผลไม้ที่มีเส้นใยได้แก่ เปลือกทุเรียน เปลือกข้าวโพด เปลือกมะพร้าว มาใช้ในการทำวัสดุดูดซับเสียง