ศึกษาหารูปแบบการบรรจุทรงกลมลงในรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีปริมาตรช่องว่างน้อยที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรพล คล้ายแก้ว, วรท เชาว์บวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

​เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างแพร่หลาย เราสามารถความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเรามักใช้วิชาคณิตศาสตร์ในการหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยผู้จัดทำมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรูปแบบการจัดเรียงทรงกลมในทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยผู้จัดทำสนใจรูปแบบการวางทรงกลมเป็นแบบสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม