การควบคุมหนอนใยผักด้วยสารชีวนินทรีย์ Bacillus thuringiensis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ บุตรเลี่ยม, สิริภัสร วงศ์จันทร์, มนทกานต์ วิเศษคามินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรพัฒน์ จิวานิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาและทำการทดลองคิดค้นสูตรอาหารที่ใช้ในการกำจัดหนอนใยผักซึ่งพบตามผักเศรษฐกิจของไทยอาทิเช่น ผักกวางตุ้ง ผักกะหล่ำ เป็นต้นโดยใช้แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ซึ่งสามารถกำจัดหนอนดังกล่าวได้ ผู้จัดทำได้คิดค้นสูตรอาหารเพื่อเพิ่มจำนวนแบคทีเรียซึ่งแต่ละสูตรนั้นแตกต่างกันออกไปองค์ประกอบของอาหารได้แก่ นมผง น้ำตาลและน้ำ 200 mL จำนวน 20 สูตรแต่ละสูตรอาหารจะควบคุมปริมาณนมผงและปริมาณน้ำตาลให้แตกต่างกันเพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโตที่วัดได้จากเครื่องวัดการดูดกลืนแสง electrophotometer จากผลการทดลองพบว่า แต่ละสูตรให้จำนวนแบคทีเรียไม่ต่างกันมาก แต่สุตรที่ให้จำนวนแบคทีเรียมากและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด คือ สูตรที่ 2(มีนมผง 0 g. น้ำตาล 0.75 g.) หลังจากนั้นนำสุตรอาหารสูตรที่ 2 หลังจากเลี้ยงเชื้อ 2 วันไปฉีดที่ใบผักและตรวจนับการตายของหนอนใยผักจำนวน 4 แปลง จากนั้นตรวจนับการตายของหนอนในระยะเวลา 3 วันนับตั้งแต่วันที่ฉีด เมื่อครบ 3 วันแล้ว พบว่าหนอนมีการตายเฉลี่ย 46 ตัวหรือประมาณ 92.67%