การดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยโดยใช้เอนไซม์แลคเตสและสารสกัดจากธรรมเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกระดาษชานอ้อยต้านเชื้อจุลินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลณัฐ ยอดแก้ว, ชนนิกานต์ กันธะรส, สุพิชญา นิลเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาเรียม วัทนาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำได้ออกแบบการดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยเป็นกระดาษชานอ้อยโดยมีสารสกัดจากธรรมชาติและเอนไซม์แลคเตสผสมอยู่ซึ่งช่วยในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกระดาษที่ช่วยยั้บยั้งจุลินทรีย์แล้วนำกระดาษมีผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร