การกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ปูนแดงในบรรจุภัณฑ์ไฮโดรเจลจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสนันท์ มูลสังข์, อิสรีย์ สังขพันธ์, หทัยชนก ไชยศิลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตฤณ สุขฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ปูนแดงในบรรจุภัณฑ์ไฮโดรเจลจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสไข้เลือดออกในชุมชน เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยสาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดของไวรัสไข้เลือดออก คือ ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคซึ่งสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทางผู้จัดทำจึงสนใจวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการใช้ปูนแดง เนื่องจากเมื่อละลายปูนแดงในน้ำ ฝ้าของปูนแดงจะลอยขึ้นมาฉาบผิวน้ำทำให้ลูกน้ำไม่สามารถหายใจได้ โดยจะจัดทำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสให้อยู่ในรูปของไฮโดรเจลจากวัสดุธรรมชาติ คือ เปลือกข้าวโพด สำหรับหุ้มปูนแดงเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและการใช้ CMC จะทำให้มีระยะเวลาในการใช้งานปูนแดงได้นานขึ้น โดยอัตราส่วนของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส กลีเซอรอล และน้ำที่ใช้ในการขึ้นรูปไฮโดรเจลเป็นแผ่นฟิล์ม คือ 1.5 : 1.5 : 50 และอัตราการรอดชีวิตของยุงลายจะลดลงจากการใช้ปูนแดงที่ไม่ได้หุ้มไฮโดรเจล