การเพาะเห็ดกระด้างโดยใช้กากกาแฟสดทดแทนขี้เลื่อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาพิชญ์ ชินคีรี, สุนันทา แดนดงเมือง, อคัมย์ศิริ ภาคอินทรีย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร สงวนกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพาะเห็ดกระด้างโดยใช้กากกาแฟสดทดแทนขี้เลื่อย