บล็อกประสานจากซีเมนต์และเปลือกหอยเชอรี่บด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรินทร พิมดา, สาวิตรี พัฒบุบผา, ปิยวัฒน์ ชิณจักร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันยพร ป้องกัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เปลือกหอยเชอรี่บดในการแทนที่ปูนซีเมนต์ในการผลิตบล็อกประสานที่ใช้ในงานโครงสร้างรับแรงแบกทาน (กำลังอัดต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และนำเสนออัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเปลือกหอยเชอรี่บดที่เหมาะสม ดินลูกรังและเปลือกหอยเชอรี่ได้จากอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ การศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อดินเท่ากับ 1 : 6 และ 1 : 8 ซึ่งเป็นค่าที่ใช้กันในทางปฏิบัติ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเปลือกหอยเชอรี่บดมีค่าเท่ากับ 100 : 0 , 90 : 10 ,80 : 20 , 70 : 30 และ 60 : 40 สำหรับช่วงอายุบ่ม 7 . 14 และ 28 วัน ผลการศึกษาจะทำให้ทราบว่ากำลังอัดของบล็อกประสานมีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเปลือกหอยเชอรี่บดกำลังอัดที่เพิ่มขึ้นนี้เนื่องจากแคลเซียมไฮดรอกไซด์อิสระจากปูนซีเมนต์ทำปฏิกิริยาปอซโซลานกับเปลือกหอยเชอรี่บด ช่วยเพิ่มกำลังอัดให้กับบล็อกประสาน แสดงว่าเปลือกหอยเชอรี่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในงานวิศวกรรม และการลดของเสีย (เปลือกหอยเชอรี่)

ที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม