การศึกษาอัตราส่วนของสารสกัดจากใบหมาน้อยเพื่อทดแทนไขมันและสารคงตัวในไอศกรีม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัชญา ถวิล, ปิ่นปินัทธ์ ศรีวงศ์แสง, อรอุมา บุตรวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงกมล เนาวะเศษ, ณิชากร สงวนกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาสารสกัดเพคตินจากใบหมาน้อยเพื่อทดแทนปริมาณสารคงตัวในไอศกรีม

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารเพคตินจากใบหมาน้อยและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้เพคติน

ทดแทนสารซีเอ็มซีในไอศกรีม ผู้พัฒนาโครงงานได้ดำเนินการศึกษาตามลำดับดังนี้ ตอนที่ 1การสกัดและตรวจสอบเพคตินจากใบมาน้อย ตอนที่ 2 การหาสูตรไอศกรีมมาตรฐานและการหาอัตราส่วนของเพคตินจากใบหมาน้อยเพื่อทดแทนปริมาณสารคงตัวและไขมันในการไอศกรีม