การเตรียมชุดนักเรียนสะท้อนน้ำด้วยนาโนซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียาภรณ์ ข้าวสามรวง, สิราวรรณ มีโต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์, อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ