การเตรียมชุดนักเรียนสะท้อนน้ำด้วยอนุภาคนาโนซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิราวรรณ มีโต, ปรียาภรณ์ ข้าวสามรวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองเรื่อง การเตรียมชุดนักเรียนสะท้อนน้ำด้วยอนุภาคนาโนซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาชนิดของซิลิกอนไดออกไซด์ในการตกแต่งพื้นผิวของชุดนักเรียนที่มีผลต่อการสะท้อนน้ำ 2) การเปรียบเทียบวิธีในการตกแต่งพื้นผิวของชุดนักเรียนด้วยอนุภาคนาโนซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีผลต่อการเกาะติดบนเส้นใยของชุดนักเรียน ดำเนินการทดลองโดยการเตรียมสารสกัดซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบ นำซิลิกอนไดออกไซด์ที่ได้จากแกลบมาต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อเปลี่ยนเป็นโซเดียมซิลิเกต จากนั้นนำโซเดียมซิลิเกตจากแกลบและโซเดียมซิลิเกตจากทรายที่หาได้ตามท้องตลาด ละลายในน้ำแล้วปรับค่า pH ด้วยกรดไฮโดรคลอริก เพื่อให้เป็นอนุภาคนาโนซิลิกอนไดออกไซด์ ทำการทดลองโดยเปรียบเทียบวิธีในการตกแต่งพื้นผิวของชุดนักเรียน 2 วิธี คือ การจุ่มและการแช่ด้วยอนุภาคนาโนซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบและอนุภาคนาโนซิลิกอนไดออกไซด์จากทราย จากนั้นตรวจสอบผลการทดลองโดยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) จากการทดลองพบว่าซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบและซิลิกอนไดออกไซด์จากทราย เมื่อใช้วิธีการตกแต่งพื้นผิวของชุดนักเรียนทั้ง 2 วิธี สามารถทำการสะท้อนน้ำได้โดยดูจากผลการวิเคราะห์กราฟ FTIR ที่แสดงหมู่ Si – O – Si และจากภาพถ่ายโดยเครื่อง SEM พบว่า พื้นผิวของชุดนักเรียนที่ตกแต่งด้วยวิธีการแช่โดยใช้ซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบสามารถให้ผลการสะท้อนน้ำได้ดีที่สุด