โปรแกรมวิเคราะห์เนื้องอกในสมองจากภาพMRIและแสดงผล3มิติด้วยAR

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ดาว ธีระศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ กุลยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้วินิจฉัยโรคมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เกิดเทคนิควิธีการวินิจฉัยรูปแบบใหม่ ๆ และมีการพัฒนาให้การวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากบุคลากรการทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยจึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรในการวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะการวินิจฉัยโรคจากภาพ MRI ซึ่งต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง นอกจากนี้ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจในโรคซึ่งอาจทำให้เกิดการใช้ยาผิดประเภทหรือเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการรักษาในภายหลัง จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะนำ AI (artificial intelligence) มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดเวลาในการวินิจฉัยโรคเนื้องอกในสมองจากภาพ MRI เนื่องจากโรคเนื้องอกในสมองเป็นโรคที่วินิจฉัยได้ยาก มีโอกาสในการรอดชีวิตต่ำ หากปล่อยไว้นานเนื้องอกจะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็ง โดยการให้ AI ช่วยเหลือแพทย์ในการระบุตำแหน่งและส่วนประกอบของเนื้องอกในสมอง ก่อนจะนำภาพ MRI มาสร้างเป็นโมเดลสามมิติและแสดงผลด้วย AR (Augmented reality) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจโรคเนื้องอกในสมองได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น