การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายฟางข้าว จากดินบริเวณอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์พร จิโรจน์กุล, สวรรณกมล ลีลาธนากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรต้องการวิธีการผลิตที่รวดเร็วจึงเผาฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยว และเตรียมดินปลูกข้าวฤดูถัดไปทันที มีผลงานวิจัยของกรมการข้าวเมื่อปี 2555 ระบุว่า การเผาฟางข้าวสร้างปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองในประเทศไทยรุนแรงมากขึ้น นอกจากส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังมีผลต่อคุณสมบัติดินและเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การเผาฟางข้าวภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพื้นดินสู่บรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน การเผาฟางข้าวทำให้ดินแน่นทึบ อัตราการซึมของน้ำช้าลงการไหลทางแนวราบสูงขึ้นทำให้เกษตรกรต้องใช้น้ำมากกว่าปกติในการปลูกพืช การเผาฟางข้าวทำให้ปริมาณไนโตรเจนบนผิวดินลดลง ส่วนpH ของผิวดินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อน้ำท่วมคราวต่อไปจะมีการปรับ pH ให้เข้าสภาพเดิมอีก ปริมาณจุลินทรีย์หลายชนิดลดลงหลังการเผาฟางข้าว และการเผาฟางข้าวทำให้สูญเสียธาตุอาหารที่ควรจะหมุนเวียนลงในดิน ทางผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะหาจุลินทรีย์จากบริเวณต่างๆ เช่น แหล่งน้ำ ดินบริเวณที่มีการทับถมของฟางข้าว ดินบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น เพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายฟางข้าวและเพื่อหาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายฟางข้าว