การศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรเจลแอลกอฮอล์จากแป้งข้าวจ้าวผสมน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตตินันท์ รู้ฤกษ์, ณภษร นนทิพิเชฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรเจลแอลกอฮอล์จากแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำยางพารา มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและศึกษาประสิทธิภาพไฮโดรเจลแอลกอฮอล์จากแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำยางพารา โดยมีอัตราส่วนผสมแป้งข้าวเจ้าต่อน้ำยางพารา 50:50, 60:40 และ 70:30 ซึ่งมีโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต (Potassium persulphate) เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยา และ มี N.N-methylene-bis-acrylamide (MBA) เป็นสารเชื่อมขวาง พบว่า ไฮโดรเจลแอลกอฮอล์จากแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำยางพารา อัตราส่วน 70:30 มีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมากที่สุดร้อยละ 143.88 และการดูดซับแอลกอฮอล์มากที่สุดร้อยละ 4.71 ทั้งนี้เนื่องจากในอัตราส่วนนี้มีปริมาณของแป้งข้าวเจ้ามาก ซึ่งโมเลกุลของแป้งประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิลที่มีคุณสมบัติความชอบน้ำ จึงทำให้เกิดแรงดันออสโมติกภายในไฮโดรเจลมาก ส่งผลให้ไฮโดรเจลสามารถดูดซับน้ำและแอลกอฮอล์ได้ดี และมีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ Coliform bacteria ได้