การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ครอบหูลดเสียงจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานี แก้วกล่ำ, จิระเดช ทรัพย์สิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของเส้นใยพืช 3 ชนิด ได้แก่ เส้นใยปาล์ม ต้นกก และชานอ้อย ซึ่งเส้นใยของพืชเหล่านี้มีโครงสร้างที่เป็นเซลลูโลสอยู่มากมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 60-80 ของสารประกอบทั้งหมดเป็นคุณสมบัติที่เหมาะในการนำมาผลิตหรือเป็นส่วนผสมของแผ่นดูดซับเสียงและทำการ ศึกษาประสิทธิภาพการลดเสียงของที่ครอบหูจากเส้นใยพืช เพื่อทดสอบว่าเส้นใยจากพืชชนิดใดมีคุณสมบัติดูดซับเสียงดีที่สุดโดยในการทดสอบจะใช้คาความถี่เปน 256 Hz 512 Hz 1024 Hz และ 2048 Hz แล้วทำการวัดค่าความถี่เสียงหลังจากผ่านแผ่นยางโฟมเส้นใยพืชโดยจากการทดลองพบว่า ชานอ้อยมีประสิทธิภาพในการลดเสียงได้ดีที่สุด และจากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของแผ่นยางโฟมเส้นใยธรรมชาติกับโฟมดูดซับเสียงพบว่า แผ่นยางโฟมเส้นใยพืชมีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงได้ดีกว่าโฟมดูดซับเสียง