คุณภาพกล้วยน้ำว้าสุกที่แด้วยวิธีต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา แต่งยอนรัมย์, สุวิชัย โพธิ์ผา, วรนิษฐา ภัทรไพศาลสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาศึกษาโครงงาน เรื่อง คุณภาพกล้วยน้ำว้าสุกที่บ่มด้วยวิธีต่างกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการสุกของกล้วยน้ำว้าที่ใช้วิธีบ่มต่างกัน วางแผนการทดลองประกอบด้วย 5 กรรมวิธีการบ่ม ได้แก่ บ่มด้วยแก๊ส บ่มด้วยใบก้ามปู บ่มด้วยใบขี้เหล็ก บ่มโดยไม่ใช้สารใดๆ และบ่มโดยวิธีตามธรรมชาติ จำนวน 3 ซ้ำ รวม 15 หน่วยทดลอง แต่ละหน่วยทดลองใช้กล้วยดิบ 5 ผล โดยสุ่มจากกล้วยเครือเดียวกัน จากนั้นนำไปบ่มในภาชนะบ่มที่เป็นระบบปิด โดยใช้ถังพลาสติกเปล่าขนาด 6 ลิตร ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในภาชนะบ่ม บันทึกภาพการสุกของสีเปลือก วัดค่าความหวานหลังบ่ม และให้คะแนนความชอบสีของเปลือกกล้วยสุกหลังบ่ม จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ผลการศึกษาพบว่า (1) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในภาชนะบ่มแตกต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือ บ่มด้วยใบขี้เหล็กมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (32.1 o c) ส่วนวิธีตามธรรมชาติต่ำสุด (31.4 o c)

  1. ผลการสุกของกล้วย บ่มด้วยแก๊สจะสุกภายใน 2 วัน บ่มโดยไม่ใช้สารใด ๆ (ใส่ในภาชนะบ่มแต่ไม่ใช้สารใด ๆ) และบ่มโดยวิธีตามธรรมชาติ (วางทิ้งไว้นอกภาชนะบ่ม) จะสุกภายในประมาณ 2.25 วัน ส่วนบ่มด้วยใบขี้เหล็กและก้ามปู จะสุกภายใน 4 วัน (3) ค่าความหวานของกล้วยสุกหลังบ่ม 4 วัน บ่มโดยวิธีตามธรรมชาติให้ค่าความหวานเฉลี่ยสูงสุด 17.66 % Brix รองลงมา คือ บ่มโดยไม่ใช้สารใด ๆ 16.00 % Brix บ่มด้วยแก๊ส 13.00 % Brix บ่มด้วยใบก้ามปู 12.66 % Brix และบ่มด้วยใบขี้เหล็ก 10.16 % Brix ตามลำดับ (4) คะแนนความชอบสีกล้วยสุกโดยเฉลี่ยหลังบ่ม 2 วัน มากที่สุดคือ บ่มโดยวิธีตามธรรมชาติ 7.0 คะแนน รองลงมาคือ บ่มด้วยแก๊ส และไม่ใช้สารใด ๆ 6.6 คะแนน ตามลำดับ ส่วนการบ่มด้วยใบก้ามปูและขี้เหล็กยังไม่มีคะแนน คะแนนความชอบสีกล้วยสุกโดยเฉลี่ยหลังบ่ม 4 วัน มากที่สุดคือ บ่มด้วยใบขี้เหล็ก 6.6 คะแนน รองลงมาคือ บ่มด้วยใบก้ามปู บ่มโดยวิธีตามธรรมชาติ 6.0 คะแนน บ่มด้วยแก๊ส 5.3 คะแนน และบ่มโดยไม่ใช้สารใด ๆ 3.6 คะแนน ตามลำดับ

อนึ่งหากจะบ่มกล้วยน้ำว้าให้สุกเร็วควรบ่มด้วยแก๊ส อัตราส่วนแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ 10 กรัม ต่อ น้ำหนักกล้วย 3 กิโลกรัม แต่ถ้าหากอยากให้กล้วยน้ำว้ามีความหวานมากที่สุดเมื่อสุกต้องบ่มโดยวิธีตามธรรมชาติ แต่ถ้าหากอยากได้สีกล้วยน้ำว้าสุกเหลืองสวยสม่ำเสมอต้องบ่มด้วยใบขี้เหล็กในภาชนะเปิด อัตราส่วนใบขี้เหล็กแก่(สด) 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำหนักกล้วย 3 กิโลกรัม