ครีมขัดรองเท้าจากกากกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญ์วรา วงษ์มา, รัตนาพร ดุมนิล, ปนัดดา แก้วรังษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ครีมขัดรองเท้าจากกากกาแฟ มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาการทำครีมขัดรองเท้าจากกากกาแฟและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีมขัดรองเท้าจากกากกาแฟในปริมาณ 20 30 และ 40 กรัม ดำเนินการโดยการนำกากกาแฟมาตากแดดเป็น เวลา 2 วัน แล้วนำส่วนผสมแต่ละสูตรมาชั่ง นำกากกาแฟปริมาณ 20 กรัมเทลงอย่างช้าๆ คนเนื้อสารให้เข้ากัน เติมน้ำมันมะกอกปริมาณ 5 ซีซี ลงไปในบีกเกอร์คนให้เข้ากันโดยใช้เวลาในการคน 5 นาที แล้วเทลงในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยพักเก็บไว้เป็นเวลา 1 คืน จากนั้นทำสูตรที่ 2 และ 3 ตามขั้นตอนที่ 3 4 และ 5 โดยเปลี่ยนปริมาณกากกาแฟตามสูตร ผลการดำเนินการพบว่า ครีมขัดรองเท้าสามารถขัดรองเท้าได้สะอาด ซึ่งครีมขัดรองเท้าที่มีปริมาณต่างกันจะได้ประสิทธิภาพที่ต่างกัน