เครื่องคัดแยกขยะประเภทขวดด้วยระบบเซนเซอร์อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุริศร์ วรรณมณีโรจน์, ณัฐวัตร สมิตสุวรรณ, ภูวเดช ชัยสงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์นั้นมีการใช้ขวดเป็นภาชนะในการใส่ของเหลวอย่างแพร่หลาย ซึ่งขยะจากขวดนั้นย่อยสลายได้ยากและขวดบางประเภทนั้นสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ซึ่งทางเราได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้ว่าคนทิ้งขยะประเภทขวดแยกประเภทไม่ถูกต้อง สิ่งหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้คือการคัดแยกอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์

เซนเซอร์(sensor)เป็นอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับปริมาณทางฟิสิกส์โดยอาศัยหลักการทำงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเซนเซอร์ สามารถกำเนิดสัญญาณที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสิ่งที่ต้องการตรวจจับได้โดยการแปลงสัญญาณทางด้านอินพุตซึ่งเป็นคุณสมบัติทางฟิสิกส์ให้เป็นสัญญาณทางด้านเอาต์พุตซึ่งเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าเพื่อป้อนให้กับระบบหรือกระบวนการ แล้วนำไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป

ในอดีตยังไม่มีการศึกษาระบบเซ็นเซอร์อย่างแพร่หลายแต่ในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาเซ็นเซอร์ขึ้นมามากมายหนึ่งในนั้นคือเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและเซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนักดังนั้นเราสามารถที่จะทิ้งขยะประเภทขวดและแยกได้อย่างสะดวก

ทางคณะผู้จัดทำเห็นว่าขยะประเภทขวดนั้นถ้าแยกประเภทจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำเครื่องคัดแยกขยะประเภทขวดด้วยระบบเซนเซอร์อัตโนมัติ