การศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของเครื่องในการตรวจจับข่าวลวง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณานนต์ ประสานศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรณี สุภีรัตน์, พัฒนพันธ์ สิงห์สวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Our study on exploring the performance of machine learning in fake news detection shows that machine learning can be a powerful tool in identifying fake news from writing styles. Our best performing model which uses TF-IDF extraction with Support Vector Machine combined with data augmentation achieves 92% accuracy and 92% F1-score on our test set (LimeSoda dataset). Additionally, augmenting data using back translation method significantly improves the performance of the models, especially when combined with a TF-IDF extraction. However, detecting fake news from the writing style can lead to a high amount of false positives, in case if a fact news document has some characteristics of fake news within it. This can then lead to inaccurate predictions.