การศึกษาสัดส่วนพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภา นิธิทรัพย์สกุล, พิชชาภา ทองสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิตตรา บุญรอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

นี้เพื่อประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์และโปรแกรมการคำนวณ ในการวางแผนการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์

ในการเกษตร ได้รับรายได้เหนือต้นทุนสูงที่สุดจากการจำหน่าย โดยให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการวางแผน

การผลิตทั้งด้าน พื้นที่ ปริมาณผลผลิต ต้นทุน และรายได้โดยใช้หลักการโปรแกรมเชิงเส้นทางคณิตศาสตร์

ประกอบกับหลักการการวางแผนการผลิตรวมถึงหลักการรวบรวมข้อมูลทางสถิติจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ให้มี

ความสอดคล้องกับเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขในการปรับปรุงการผลิตให้เหมาะสม