การศึกษาสารสกัด Tannin จากใบฝรั่งเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Peronospona parasitica เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโรคราน้ำค้างในผักตระกูลกะกล่ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร เจริญขวัญเมือง, พลอยพิสุทธิ์ โสดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการเกษตรประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะนอกจากจะก่อให้เกิด

รายได้แล้วคนส่วนใหญ่ของประเทศยังประกอบอาชีพทางการเกษตรแต่ในทางการเกษตรกรรมก็ยังพบเจอปัญหา

ต่าง ๆ อีกมากมายที่เป็นปัญหาต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาวะ ปัญหาศัตรูพืช ปัญหาเชื้อราที่มีฤทธิ์ทำลายพืชผักทางการเกษตร ที่ทางคณะผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมเองได้ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและควรได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด

โรคราน้ำค้าง เป็นโรคที่พบระบาดในพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจหลายๆ ชนิด เช่น องุ่น พืชตระกูลแตง และพืชตระกูลกะหล่ำ แม้ว่าโรคราน้ำค้างจะทำให้เกิดความสูญเสียทางเกษตรอย่างมากมายทั่วโลก แต่การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อนี้ ก็ยังคงมีน้อย เพราะการเพาะเชื้อในห้องแลปทำได้ยากมากและยังเป็นปัญหาทางการจำแนกชนิดของเชื้อได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีการตรวจสังเกตการเกิดโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องมีความสำคัญต่อการวางแผนการป้องกันกำจัดโรค โดยโรคราน้ำค้างนั้นเกิดมาจากเชื้อรา Peronospona parasitica โดยเชื้อรา Peronospona parasitica สามารถเข้าทำลายได้เฉพาะในพืชวงศ์แตงอาการจะเกิดเป็นปื้นเหลืองบนใบด้านหลังของใบอาจมองเห็นกลุ่มของเส้นใยหรือมองไม่เห็นด้วยตา จากนั้นปื้นสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล โดยเริ่มเปลี่ยนจากกลางแผลออกไป โรคราน้ำค้างมักจะเกิดขึ้นในเขตอบอุ่นและเขตร้อนชื้นที่มีปริมาณน้ำฝนและน้ำค้างพอเพียงกับระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดการระบาดของโรคขึ้นได้ สภาพอากาศเหมาะต่อการเจริญของเชื้อคือ อุณหภูมิ 16-22 องศาเซลเซียสและความชื้นสูงจะทำให้มีการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วทำให้ใบของแตงแห้งและทำให้ต้นตายถ้าหากควบคุมโรคได้ไม่ดี จะก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงทั้งในสภาพการปลูกในแปลงเปิดในโรงเรือนและในสภาพการปลูกแบบอื่น ๆ โดยมีการขยายพันธุ์โดยสปอร์ซึ่งแพร่กระจายโดยลมและฝน (อมรรัตน์ ภูไพบูลย์และทวี เก่าศิริ,2551) จากทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลมาก็พบว่าพืชชนิดอื่น ๆก็สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราตัวนี้ได้ คือใบฝรั่งซึ่งในใบฝรั่งนี้มีสารแทนนินที่มีคุณสมบัติตกตะกอนโปรตีน ทำให้หนังสัตว์ไม่เน่าเปื่อย จึงมีการใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังด้วย แทนนินมีฤทธิ์ฝาด จึงใช้เป็นยารักษาโรคท้องเสียได้ นอกจากนั้น แทนนินมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ ตัวอย่างแทนนินได้แก่ theogallin, gallic acid, ellagic acid

จากสรรพคุณใบฝรั่งผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและนำสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งมาใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคราน้ำค้างที่ทำให้ใบมีลักษณะเป็นจุดแผลสีเขียวขึ้น โดยเลือกทดสอบกับเชื้อรา Peronospona parasitica ที่เป็นหนึ่งในเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว จากนั้นจึงนำไปพัฒนาและดัดแปลงพันธุ์ของผักตระกูลกะหล่ำโดยมีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่ง โดยจะทำการศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่ง การนำไปทดสอบอาการแพ้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งสามารถนำผลการศึกษาไปต่อยอดในการผลิตผักตระกูลกะหล่ำที่มีความทนทานโรคราน้ำค้างในทางการเกษตรต่อไปได้