ศึกษาการผลิตเส้นด้ายจากแกนในต้นกก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชมพูนุท จิรกิตต์หิรัญ, เมราณี เนื่องชมภู, ฑิติยาพร ดรนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรรัตน์ สิงห์นวน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการสกัดเส้ยใยที่เหมาะสมและศึกษาวิธีการผลิตเส้นด้ายจากแกนในต้นกกโดยการผสมฝ้ายด้วยอัตราส่วนที่แตกต่างกันเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเส้นด้ายจากแกนในต้นกก