ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพริกในดินที่มีส่วนผสมแตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ สุวรรณสาร, ภัทรวดี คำภีระมี, วัชรพล ปัจจัยโคถา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์กมล พลอ่อนสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพริกในดินที่มีส่วนผสมแตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพริกในดินที่มีส่วนผสมแตกต่างกัน

2.เพื่อศึกษาอัตราส่วนของส่วนผสมของดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นพริก มีกระบวนการศึกษาดังนี้ 1)ทำดินสำหรับปลูกพริกในอัตราส่วนต่างๆที่กำหนดไว้ 2)นำพริกพันธุ์จินดามาปลูกในดินที่ทำไว้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 3)วัดการเจริญเติบโตของตันพริก