ศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบฝาครอบตากอาหารกับปริมาณความชื้นและน้ำหนักในกล้วยตาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคจิรา โพธิ์เตียน, บัวบุษกร ดีเด่น, กฤศ สระทองที

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิตา ทวีกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการตากกล้วยโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นวิธีที่นิยมที่สุด ซึ่งโรงเรือนตากกล้วยในอุตสาหกรรมส่วนมากนั้นก็คือ โรงเรือนกระจก(green house) ที่ใช่พอลิคาร์บอเนตหรือพลาสติกใสคลุมโรงเรือนไว้ เพราะสามารถกักเก็บอุณหภูมิให้กล้วยมีอุณหภูมิสูงขึ้น ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนได้ และยังตากกล้วยได้ในปริมาณมาก เพื่อที่จะส่งออกจำหน่ายสู่ความต้องการของตลาดได้ หากว่าจะต้องการตากเพียงในครัวเรือน ส่วนมากก็จะตากใส่กระด้ง หาอะไรมาปิดไว้เพื่อป้องกันฝุ่น ฝาครอบที่นำมาปิดส่วนมากก็จะทำให้กล้วยแห้งได้ไม่ทั่วกัน รูปทรงที่นำมาปิดก็แตกต่างกันไป ทำให้เราสนใจที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างฝาครอบกล้วยตากกับความชื้นและน้ำหนักในกล้วยตากนี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการหารูปทรงที่เหมาะสมในการตากกล้วยตากที่ทำให้น้ำหนักและความชื้นของกล้วยตากลดลงได้ดีที่สุดโดยการนำรูปทรงทางเลขาคณิตที่ออกแบบดังนี้ รูปทรงสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม เก้าเหลี่ยม สิบเหลี่ยม และสิบสองเหลี่ยม

มาสร้างเป็นฝาครอบที่เกิดจากวงกลมรัศมีเดียวกันคือ 25เซนติเมตร สูงตรงเท่ากันคือ 10เซนติเมตรและสูงเอียงเท่ากันคือ 30เซนติเมตร แล้วนำกล้วยที่ต้องการจะตากจำนวน30ลูกของแต่ละกระด้งมาทดลองตากโดยการนำรูปทรงฝาครอบรูปทรงต่างๆมาครอบแล้วดูผลจากการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและความชื้นของกล้วยก่อนทดลองและหลังทดลองและเมื่อเราได้รูปทรงที่ดีที่สุดจะนำมาหาสมการในการคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะฝาครอบกับความชื้นและน้ำหนักของกล้วยตาก