ศึกษาความเค็มที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และค่าantioxidantของสาหร่ายพวงองุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรพรรณ โรจนชัยสกุล, ปิติวัฒน์ ลิ้มภัทรจินดา, ชนัญชิดา ปฏิทัศน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สาหร่ายพวงองุ่นเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่รู้จักในหมู่ของคนรักสุขภาพเนื่องจากสาหร่ายพวงองุ่นเป็นพืชที่มีสารอาหารหลายชนิด เช่น ไอโอดีน สังกะสี เป็นต้น และยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เเก่ชาวเกษตรในด้านของการส่งออกและนำเข้าระหว่างประเทศ ซึ่งจากการที่คณะผู้จัดทำได้ไปศึกษาดูงานและได้สอบถามกลุ่มคนเพาะเลี้ยงสาหร่าย ก็ทราบถึงปัญหาส่วนมากที่มาจากการเพาะปลูกสาหร่ายพวงองุ่น ได้เเก่ สีของสาหร่ายไม่เขียวสด ในด้านของขนาดก็จะมีความยาว ความกว้างที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน จึงทำให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ ซึ่งคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาปัจจัยค่าความเค็มที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นและทำการศึกษาเพิ่มเติมโดยการวัดค่าantioxidantเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าที่ความเค็มระดับใดเหมาะสมต่อการเพาะปลูก และมีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด