ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การกระจายตัวของหยดน้ำ ความสูงและปริมาตรของหยดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์พิสุทธิ์ เกตุสุวรรณ์, ฐิตาภา เวทยานนท์, ศรัณย์พงศ์ ดิษฐ์กระจัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรคุณ เอิบอิ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การกระจายตัวของหยดน้ำ ความสูง และ ปริมาตรของหยดน้ำโดยการทดลองหยดน้ำบนพื้นผิวต่างๆที่ความสูงและปริมาตรที่ต่างกันแล้วนำมาหาความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม excel