เครื่องออกกำลังกายแบบถีบสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศาศวัตรา ศรีเหรา, ธันยณัฐต์ ขลังธรรมเนียม, เบญจพร ฉัตรมงคลพาณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์รดา เพิ่มพูล, รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องออกกำลังกายแบบถีบสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อขา ส่วน Qaudriceps Muscle กับผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวได้บางส่วน โดยเริ่มต้นจากการศึกษาวิธีการทำกายภาพโดยใช้บุคคลากรทำกายภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาส่วน Quadriceps muscle ของผู้สูงอายุและป่วยติดเตียงเพื่อสร้างต้นแบบเครื่องออกกำลังกาย จากนั้นทำการออกแบบการทำงาน และการผลิตเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่มีกลไกการทำงานและการบำบัดตรงตามวิธีกายภาพมาตรฐาน และศึกษาประสิทธิภาพในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อส่วนขาของผู้ป่วยโดยการใช้เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาที่ผลิตขึ้น สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องออกกำลังกายแบบถีบ สามารถวัดผลจากพัฒนาการของกล้ามเนื้อขา โดยทดสอบการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อทุกเดือน ได้แก่ มวลของกล้ามเนื้อ และการทดสอบพลังกล้ามเนื้อตามระดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามตาราง The Medical Research Council grading of muscle power เป็นระยะเวลา 6 เดือน เครื่องออกกำลังกายแบบถีบสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วนนี้จะทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้และลดอาการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการบริหารกล้ามเนื้อขา ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อของผู้ป่วยให้ดีขึ้น สามารถช่วยแบ่งเบาภาระผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักกายภาพโดยตรง อีกทั้งผู้ป่วยและคนในครอบครัวสามารถใช้ทำกายภาพที่บ้านได้ เป็นการช่วยลดการเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทาง และช่วยผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น