เครื่องสกัดสารระบบความดันไอน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฌานันท์ อุรุวาทิน, วีรัช นพรุจจินดา, กันต์กวี บุญอำไพไชยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรัตน์ ชุ่มทอง, มลฑิรา ศรีศักดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องสกัดสารระบบความดันไอน้ำ แบ่งการทดลองเป็น 6 ตอน ดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างท่อสกัดสารระบบความดันไอน้ำ ต้องมีหลายองค์ประกอบและสามารถทนความร้อนของไปน้ำที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลซียสได้ วัสดุที่เหมาะสมจึงต้องคงสภาพ ดังนั้นวัสดุที่เหมาะสม คือ ท่อสเตนเลส การทดลองที่ 2 ศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่มีผลต่อปริมาณสารสกัดของเครื่องสกัดสารระบบความดันไอน้ำ ที่สามารถต่อกับพื้นที่ของฝาหม้อหุงข้าวขนาด 0.64 ตารางเซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมคือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.75 เซนติเมตร การทดลองที่ 3 ระยะการวางตัวของตะแกรงตัวอย่างในหม้อต้ม ที่มีผลต่อปริมาณและประสิทธิภาพของสารสกัด จากตำแหน่งระดับน้ำอ้างงอิง คือ 4.50 เซนติเมตร จะได้ปริมาณของสารประกอบมากที่สุดและมีกลิ่นหอม การทดลองที่ 4 ความยาวของท่อน้ำหล่อเย็นที่มีผลต่อปริมาณการควบแน่น ที่เหมาะสมคือ 45 เซนติเมตร สามารถควบแน่นได้ปริมาณสารได้มากที่สุดคือ 25 มิลลิลิตร การทดลองที่ 5 อุณภูมิไอน้ำในหม้อต้มที่มีความสามารถในการสกัดสารคือไม่น้อยกว่า 120 องศาเซลเซียส และอุณหภูมของน้ำหล่อเย็นที่ส่งผลต่อปริมาณสารในการควบแน่น คือไม่เกิน 19 องศาเซลเซียส การทดลองที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยระบบไหลเวียนน้ำของเครื่องสกัดสารระบบความดันไอน้ำ สามารถควบคุมอุณหภูมิน้ำ ในท่อน้ำหล่อเย็น ที่เหมาะสมในการควบแน่นให้มีปริมาณสารประกอบมากที่สุด 30 มิลลิลิตรที่อุณหภูมิน้ำ 14 องศาเซลเชียส