เชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันในโรงอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทกานต์ ปิ่นวิเศษ, ชนิกานต์ ฉัตรรัตนมุนี, ณหทัย อ่อนศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทิรา เกตุอินทร์, จิตติมา ดมหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันในโรงอาหาร มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาชนิดของเส้นใยพืชที่เหมาะสมในการดูดซับน้ำมัน จากการทดลองพบว่า เส้นใยพืชที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด ได้แก่ ต้นธูปฤาษี รองลงมาคือ กาบกล้วย ศึกษาชนิดของตัวประสานเส้นใยที่เหมาะสมในการประสานเส้นใยพืช จากการทดลองพบว่า แป้งมันสำปะหลังผสมกับสารละลายเจลาติน ด้วยอัตราส่วน 1:1 โดยมวลทำให้ขึ้นรูปได้ดีที่สุด ศึกษาปริมาณฝักคูณที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้ความร้อน จากการทดลองพบว่า ฝักคูณปริมาณ 10 กรัม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อนของถ่านได้ดี ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดกลิ่นเหม็นหืนของถ่านเชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันจากการทดลองพบว่า ขมิ้นชันสามารถลดกลิ่นเหม็นหืนของถ่านเชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ตะไคร้หอม ข่า ศึกษาปริมาณของสารธรรมชาติที่สามารถลดกลิ่นเหม็นหืนของถ่านเชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันจากการทดลองพบว่า ปริมาณขมิ้นชันที่เหมาะสมในการยับยั้งกลิ่นเหม็นหืนของแผ่นดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด คือ 20 กรัม 15 กรัม 30 กรัม และ 25 กรัม ศึกษาชนิดของกรดอินทรีย์ที่มีผลต่อการลดควันของถ่านเชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมัน จากการทดลองพบว่า กรดอินทรีย์ที่สามารถลดเขม่าควันได้ดีที่สุดคือ น้ำมะกรูด รองลงมา คือ น้ำมะนาว น้ำสับปะรด ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของถ่านเชื้อเพลิงจากแผ่นดูดซับน้ำมันกับถ่านไม้ที่วางขายตามท้องตลาด จากการทดลองพบว่า จากการนำแผ่นดูดซับน้ำมันมาทำเป็นถ่านเชื้อเพลิง มีประสิทธิภาพการเผาไหม้ดีกว่าถ่านไม้ที่วางขายตามท้องตลาด