ไม้เท้าสมาร์ทเเอพสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา ก้อนผูก, จารวี สำริดดี, เชษฐ์ธิดา ไชยสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรวัตร ใจสุทธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานไม้เท้าสมาร์ทแอพสำหรับผู้พิการทางสายตา มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือและอำนวย ความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาที่ต้องเดินทางเพียงลำพัง ทางคณะผู้จัดทำได้คิดค้นอุปกรณ์ติดตั้งไม้เท้า โดยใช้หลักการของเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค ไจโรสโคป จีพีเอสและการส่งข้อความผ่านระบบบลูทูธ มาใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์และแอพพลิเคชัน โดยโครงงานนี้ มีการทดลองศึกษาหาค่าความคลาดเคลื่อน ของการใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคในการวัดระยะทางทั้งแบบมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและไม่มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ การศึกษาวัดค่าความเร่งตามแกน x และแกน y ด้วยไจโรสโคป ศึกษาการทำงานและการแจ้งเตือนของมอเตอร์สั่นและศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วย App Inventor จากนั้นจึงออกแบบอุปกรณ์สำหรับติดตั้งไม้เท้าที่มีเซนเซอร์และวงจรต่างๆอยู่ด้านในแล้วนำไปใช้งานจริงกับผู้พิการทางสายตาเพื่อนำมาปรุบปรุงแก้ไขต่อไป