ไฮโดรเจลกักเก็บสารสกัดไข่น้ำเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา อารีวงษ์, ภษิตา สายสมาน, พิมพ์นภัส ศรีแจ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญ ผลประไพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผำ ,ไข่น้ำ ,ไข่แหน หรือ water meal เป็นพืชดอกขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเม็ดรูปร่างรี ไม่มีรากและใบ พบบริเวณแหล่งน้ำนิ่งในลักษณะลอยคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแพ ซึ่งไข่น้ำจัดเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ,สามารถเพาะปลูกได้ง่าย และนิยมนำมาประกอบเป็นอาหารทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ คณะผู้วิจัยพบว่าในไข่น้ำจะมีสารชนิดหนึ่ง คือ beta-sitosterol

beta-sitosterol เป็นสารในตระกูลสเตอรอลพืช มีฤทธิ์ในการช่วยลดคอเลสเตอรอลและรักษาอาการต่อมลูกหมากโต แต่คุณสมบัติที่คณะผู้วิจัยให้ความสนใจมากที่สุดคือ beta-sitosterol มีฤทธิ์ในการยับยั้งการหลั่งของสาร nitric oxcide ซึ่งเป็นสารสื่อกลางการอักเสบ คณะผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะเตรียมไฮโดรเจลกักเก็บสารสกัดจากไข่น้ำเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ซึ่งมีการเตรียมไฮโดรเจลจากเจลาตินและอัลจิเนตด้วยวิธีการเชื่อมขวาง โดยมีการแปรผันองค์ประกอบของไฮโดรเจลเพื่อคัดเลือกไฮโดรเจลที่มีการบวมตัวและความยืดหยุ่นสูง นอกจากนี้ยังมีการแปรผันปริมาณสารสกัดไข่น้ำและศึกษาสมบัติทางกายภาพของไฮโดรเจลที่ได้ ,สกัดสารเบต้า-ซิโตสเตอรอลจากไข่น้ำด้วยการใช้เฮปเทนเป็นตัวทำละลาย โดยมีการแปรผันวิธีการสกัดเพื่อคัดเลือกสารสกัดที่มีปริมาณเบต้า-ซิโตสเตอรอลสูง และศึกษารูปแบบการปลดปล่อยของไฮโดร

เจลจากเจลาตินและอัลจิเนต ที่กักเก็บสารสกัดไข่น้ำด้วย Franz diffusion cell เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแผ่นปิดแผลในลำดับต่อไป