ประสิทธิภาพการเลี้ยงด้วงสาคูแบบประยุกต์โดยใช้สูตรเข้ามาประยุกต์เข้ากับสูตรทางภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร จันทะบุตร, ธนวัลย์ จ่องสระ, ปภาภรณ์ เถาวัลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณค่าทางโภชนาการของด้วงสาคูโดยศึกษาคุณค่าโภชนาของด้วงสาคูหลังการแปรรูปโดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 45 วัน ดำเนินการทดลองที่โรงเรียนจุนหาญวิทยาสรรค์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยใช้แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design(CRD) กลุ่มการทดลองด้วงสาคูระยะตัวหนอนระยะสดระยะทอดเเละระยะนึ่งพบว่าตัวหนอนเมื่อแปรรูปผ่านกระบวนการความร้อนจะเห็นได้ว่าวัตถุแห้งสภาพอบมีค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสด ทอด นึ่ง คำสำคัญ:ด้วงสาคู อบ ทอด นึ่ง คุณค่าทางโภชนาการ