บรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ผลิตจากขุยมะพร้าว ใบตะไคร้ ใบยางพารา เปลือกข้าวโพด และฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรักษ์ พานจันทร์, ฐิติมา เมืองจันทร์, ภัทรสุดา บุตรอุดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาและทำการทดลองบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ประดิษฐ์จาก ขุยมะพร้าว ใบตะไคร้ ยางพารา เปลือกข้าวโพดและฟางข้าว ได้โดยการสร้างบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ประดิษฐ์จาก ขุยมะพร้าว ใบตะไคร้ ยางพารา เปลือกข้าวโพดและฟางข้าว และทำการทดลองความสามารถในการกันกระแทกของบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ประดิษฐ์จาก ขุยมะพร้าว ใบตะไคร้ ยางพารา เปลือกข้าวโพดและฟางข้าว พบว่าบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ประดิษฐ์จาก ขุยมะพร้าว ใบตะไคร้ ยางพารา เปลือกข้าวโพดและฟางข้าว ลงมาจากที่สูง 3 เมตร ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่าวัสดุที่มีประสิทฺธิภาพในการรับแรงกระแทกได้ดีที่สุด คือ ฟางข้าวและรองลงมา คือ ใบยางพารา เปลือกข้าวโพด ขุยมะพร้าว และใบตะไคร้ตามลำดับ