แคปซูลเชื้อราไมคอร์ไรซากำจัดโรครากเน่าในต้นหม่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรลดา ใจฝั้น, ภัทรภา วงศ์จา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนก สุวรรณจักร์, ปรัชญา หลักฐาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันตัวไหมเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งของไทย มีทั้งการส่งออกตัวไหมหรือการนำตัวไหมไปทอเป็นลายผ้าสวยงามจากการศึกษาข้อมูลค้นพบว่าอาหารของตัวไหมมีเพียงแค่ต้นหม่อน (MorusalbaLinn.) เท่านั้น และจากการศึกษางานวิจัยถ้าในต้นหม่อนมีเชื้อรา Fusarium ก็จะทำให้ต้นหม่อนเกิดโรครากเน่า ถ้าปริมาณผลผลิตของต้นหม่อน

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตัวไหมจะทำให้เกิดผลกระทบมากมายเป็นลูกโซ่ ดังนั้นจึงควรกำจัดโรครากเน่าในต้นหม่อน เพื่อไม่ให้ผลผลิตของต้นหม่อนลดลงหรือสูญเสีย คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารเคมีโดยการใช้เชื้อราไมคอร์ไรซา ที่เพาะดินของพืชที่มีไมคอร์ไรซาอยู่จำนวนมาก ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยเชื้อราไมคอร์ไรซามีคุณสมบัติสามารถกำจัดโรครากเน่าที่มาจากเชื้อรา เช่น Phytophthora , Fusarium การนำเชื้อราไมคอร์ไรซามากำจัดเชื้อราฟิวซาเรียมที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ง่ายต่อการดูแลรักษาต้นหม่อน โดยจะนำเชื้อราไมคอร์ไรซาจากดินตัวอย่างนำมาเพาะเลี้ยงเชื้อจนได้ปริมาณและจำนวนตามที่ต้องการ จากนั้นนำไปทดลองกับเชื้อรา Fusarium ว่าเกิดปฏิกิริยาอย่างไร หรือเชื้อรามีการเคลื่อนที่ในทิศทางใด จากนั้นนำเชื้อราไมคอร์ไรซาไปเข้ากระบวนการวิธีที่ทำให้เป็นผงและนำผงนั้นไปใส่ในแคปซูลโดยใส่ในอัตาส่วนที่เหมาะสม เมื่อต้องการจะใช้ก็นำไปผสมกับน้ำและฉีดไปยังต้นหม่อน เพื่อป้องกันการเกิดโรครากเน่าในต้นหม่อน และยังเพิ่มอายุให้กับต้นหม่อนอีกด้วย