แผ่นฟิล์มกรองแสงจากต้นกัญชง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชชา พุฒมาเล, โยษิตา กันทะวงศ์, นุชนาญ อุ่นเครือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนก สุวรรณจักร์, ฟองสิริ ธรรมธิกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง แผ่นฟิล์มกรองแสงจากต้นกัญชง ( Hemp film ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาหาอัตราปริมาณของCMCที่เหมาะสมในการทำแผ่นฟิล์ม 2)เพื่อทดสอบสมบัติการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต(UV)ของแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเส้นใยกัญชง 3)เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการลดความร้อนของแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเส้นใยกัญชง โดยมีวิธีขั้นตอนในการดำเนินงานในการทดลองดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นศึกษาการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตของแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเส้นใยกัญชง โดยแบ่งเป็นการทดลอง 2 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตของแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเส้นใยกัญชงจากแสงอาทิตย์ โดยมีการสร้างกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 20 x 20 cmจากแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเส้นใยกัญชงและแผ่นฟิล์มกรองแสงโดยใช้แผ่นฟิล์มติดกระจก จากนั้นนำอาหารหรือผลไม้ใส่เข้าไปวางในแต่ละกล่องในปริมาณที่เท่ากันและนำไปตากแดด แล้วสังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพของอาหารหรือผลไม้ในกล่องแต่ละกล่องที่ติดแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเส้นใยกัญชงและแผ่นฟิล์มกรองแสง ส่วนการทดลองที่2 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันรังสีของแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเส้นใยกัญชงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยมีขั้นตอนวิธีการทำเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 แต่ใช้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ตอนที่ 2เป็นการทดลองเพื่อศึกษาปริมาณของCarboxylmethyl(CMC)ที่มีผลต่อการยึดเกาะและคงสภาพของแผ่นฟิล์ม โดยนำเอาเปลือกต้นกัญชงที่มีอายุการปลูกไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งยังไม่มีสารเสพติดไปแช่หมักในน้ำไหล เพื่อให้สารสีเขียวและเปคตินที่ติดอยู่ด้านนอกหลุดออกเหลือแต่เส้นใยกัญชง แล้วนํามาเยื่อที่ได้มาปั่น บีบน้ำออก ฟอกด้วยสารเคมีใส่เครื่องบดอีกครั้งให้ละเอียดมากขึ้นแล้วจึงขึ้นรูปนําเยื่อที่ฟอกแล้วมาบดละเอียดและละลายผง carboxymethyl cellulose : CMC จากนั้นนํามาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มกับแม่พิมพ์ขนาด 20x20 cm.และนําเข้าเตาอบแห้ง ตอนที่ 3ศึกษาคุณสมบัติการลดความร้อนของแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเส้นใยกัญชง โดยจะสร้างกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 20 x 20 cmจากแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเส้นใยกัญชงและแผ่นฟิล์มกรองแสง แล้วนำเอาเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปติดในแต่ละกล่อง .ตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกต เปรียบเทียบและบันทึกผลการทดลอง

ผลการดำเนินงาน(รอผลการทดลอง)

นางสาวสุพิชชา พุฒมาเล

หัวหน้าผู้พัฒนาโครงงาน