การศึกษาปริมาณสารคูมารินที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรประภา จำปาไทย, ปาณิสรา สมุทรผ่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตา สุขเจริญ, อรรถพล เทียนทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารคูมาริน(Coumarin) คือ สารป้องกันการแข็งตัวของเลือดที่สามารถพบได้ในพืช การค้นพบสารคูมารินเกิดจากการที่วัวฝูงหนึ่งเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดทั้งฝูง โดยสาเหตุจากการได้รับสารคูมารินที่พบในหญ้า(sweet cover) ทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาเลือดไหลไม่หยุด (hemorrhage) ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่บริโภคหญ้าเป็นอาหารหลัก จึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษาปริมาณสารคูมารินที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคเลือดไหลไม่หยุดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่บริโภคหญ้าเป็นอาหารหลัก โดยเลือดที่ใช้นั้นเป็นเลือดแพะ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่บริโภคหญ้าเป็นอาหารเช่นเดียวกับวัว และมีขนาดเล็ก ง่ายต่อการเก็บตัวอย่างเลือดมาทดสอบ ซึ่งใช้เลือดในปริมาณไม่มาก เก็บตัวอย่างเลือดโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่เป็นอันตรายและไม่เป็นการทรมานสัตว์ โดยการศึกษาปริมาณสารคูมารินที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกชนิดและปริมาณของหญ้าเลี้ยงสัตว์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้สัตว์แข็งแรง ไม่เกิดโรค ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิต และพัฒนาต่อยอดความรู้ในทางสัตวบาลได้ต่อไป