ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากเปลือกกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภิญญา เวียงพล, นวพล พึ่งเพ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมสารสกัดหยาบจากเปลือกกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้า ด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด ได้แก่ เอทานอล เมทานอล และน้ำกลั่นจากนั้นนำสารสกัดหยาบดังกล่าวมาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและทดสอบฤทธกิ์ารต้านอนุมูลอสิระโดยวิธีการดักจับอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH assay)และการรีดิวส์เฟอร์ริก (FRAP assay) และบันทึกผลสรุปงานวิจัยและนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคต